Zorg voor de leerlingen

De belangrijkste zorg vindt in de groep zelf plaats en behoort tot de taak van de groepsleerkracht. Indien blijkt dat extra zorg noodzakelijk is komt de interne begeleider in beeld.

Twee van onze leerkrachten hebben als taak Interne Begeleiding van zorgleerlingen (IB) en zijn vrijgesteld van lesgevende taken. Samen met de ib'er bepaalt de groepsleerkracht de verdere aanpak voor het desbetreffende kind en zal dit met de ouders besproken worden. De ouders houden we regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind.

Leerling met speciale onderwijsbehoeften

Heeft uw kind specifieke onderwijsbehoeften? Dan kan hij of zij worden toegelaten als we de gevraagde ontwikkelingsondersteuning kunnen bieden. Hiervoor is het noodzakelijk om goed te inventariseren wat uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. 

Leerlingvolgsysteem

Uw kind wordt gevolgd met behulp van methodegebonden toetsen en toetsen van het Cito- leerlingvolgsysteem, Leerling in Beeld.
Het functioneren van alle leerlingen van de school wordt besproken met de interne begeleider. Daarbij komen specifieke begaafdheden, eventuele achterstanden en gedragsaspecten aan de orde. Waar nodig worden werkafspraken gemaakt. Deze afspraken worden besproken met de ouders.

Volgen sociaal-emotionele ontwikkeling

We volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Door observaties vanuit Kleuter in beeld volgen wij de ontwikkeling van uw kind.  Schoolbreed gebruiken we SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) voor de groepen 3 t/m 8 en LeerlingSCOL voor de groepen 6 t/m 8. Hier komen ontwikkelpunten uit naar voren op school-, groepsniveau en individueel niveau. 

Interne begeleiding en aanvullende zorg

De interne begeleider biedt ondersteuning voor de leerkrachten. Het kan voorkomen dat alle extra hulp en aandacht toch niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan kan het noodzakelijk zijn om verdere stappen te ondernemen. Wanneer een leerling moeilijkheden heeft op school, is daar door ouders en school vaak al uitvoerig over van gedachten gewisseld: er zijn gesprekken gevoerd en er is nagedacht over oplossingen.

Op een bepaald moment kan het zijn dat de leerkracht/interne begeleider aan u voorstelt om het kind aan te melden bij de Kwaliteitsmedewerker vanuit Openbaar Onderwijs Emmen. Ook kunt u zelf de mogelijkheid van zo’n aanmelding naar voren brengen. Het team kwaliteitsmedewerkers bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van onderwijs.

De school kan u uitleggen waarom een bepaald type onderzoek/begeleiding wordt aangevraagd en zal daarna een aanmeldingsformulier invullen. U als ouders wordt gevraagd om het oudergedeelte in te vullen en toestemming te verlenen voor onderzoek/begeleiding. Doorgaans worden deze onderzoeken uitgevoerd door medewerkers van de onderwijsbegeleidingsdienst, medewerkers van het speciale basisonderwijs of medewerkers van de regionale expertisecentra.

U wordt geïnformeerd als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 

Jeugdgezondheidszorg

Uw kind is tot zijn 4e jaar regelmatig op het consultatiebureau van Icare geweest. Deze zorg wordt voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg van de GGD. Uw kind wordt in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. De jeugdarts houdt ook spreekuur op school voor alle leerlingen en ouders.

Verslaglegging van de schoolloopbaan

Van elke leerling houden we een dossier bij. Daarin zijn gegevens opgenomen over:

  • het gezin
  • leerlingenbesprekingen
  • onderzoeken
  • handelingsplannen
  • toets- en rapportgegevens

De directie en de interne begeleider beheren de mappen en bewaken de privacy. 

Onderwijskundig rapport

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of een andere basisschool wordt een onderwijskundig rapport ingevuld met gegevens over uw kind. U wordt gevraagd om het rapport te ondertekenen.

Uitstroom leerlingen

Uitstoom speciaal (basis-)onderwijs
In enkele gevallen wordt het advies gegeven om te kijken naar een andere vorm van onderwijs. Als ouders hiermee instemmen, moet door de ouders een verzoek tot plaatsing op een andere school ingediend worden bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Als de commissie het verzoek goedkeurt, kan tot overplaatsing worden overgegaan.

Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Aan de hand van de resultaten en toetsscores van uw kind kan de leerkracht een (voorlopig) advies voor vervolgonderwijs geven. In groep 8 hebben we gesprekken met ouders en leerlingen. Verder zijn er voorlichtingsavonden en open dagen van de scholen van voortgezet onderwijs.  

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden