Resultaten onderwijs

Opbrengsten Centrale Eindtoets 2023
Dit jaar zien we dat de resultaten van de Centrale Eindtoets onder het landelijk gemiddelde vallen en  ook boven de gestelde signaleringswaarden (1F: 93,8%, 2F/1S: 46,51%). Over 3 jaar genomen vallen de scores op 1F wel boven de gestelde normen. Maar de scores op 2F/1S vallen net onder de gestelde normen (zie onderstaande tabel).

Schoolgewicht 31,25
Gemiddelde CET-scholen 534,9
Schoolscore 532,5
Gemiddelde totale 1F (over 3 jaar) 91,6%
Gemiddelde totale 2F/1S (over 3 jaar) 45,1%

Het schoolgewicht van Obs Klazienaveen is het oude schoolgewicht van een van de drie scholen waarmee obs Klazienaveen is gefuseerd. Dat maakt dat de gegevens lastig te interpreteren zijn.
Opvallend is dat OBS Klazienaveen op landelijk niveau laag scoort op het onderdeel lezen (percentiel 16%), waarbij het onderdeel ‘begrijpend lezen’ (13%) en het ‘samenvatten’ (19%) moeizaam verlopen. Op het onderdeel ‘opzoeken’ scoort obs Klazienaveen het hoogste namelijk 35%.  
Daarnaast valt op dat bij het rekenen 93% van onze leerlingen het 1F niveau hebben behaald en dit boven de gestelde signaleringswaarde valt (1F: 92,4%). Op 1S niveau haalt 40% van onze leerlingen de norm en dit is onder de signaleringswaarde van 45,2%. De onderdelen ‘getallen’ en ‘verbanden’ vallen onder de gestelde signaleringswaarde (31% en 24%).
Bij taalverzorging is duidelijk zichtbaar dat het onderdeel ‘interpunctie’ (55%) het hoogste scoort. Bij ‘grammatica’ (35%) en ‘spelling werkwoorden’ (37%) vallen de resultaten tegen en moet het komende jaar tijdens de methodelessen, maar ook (indien nodig) naast de methodelessen, in geïnvesteerd worden.

Conclusie n.a.v. de analyse

Er wordt het komende schooljaar (23-24) uitgebreid ingezet op taal/lezen. Dit omvat zowel het begrijpend lezen/luisteren, technisch lezen, woordenschat en boek-leespromotie. Dit staat uitgebreid beschreven in het ontwikkelplan 2023-2025 ‘Taal op één!’. Om een goed aanbod te bieden hebben we gekozen voor een nieuwe technisch lezen methode. Implementatie van Blink lezen.

Ook worden er het komende schooljaar (23-24) interventies op het gebied van rekenen ingezet, waaronder:
  • Rekenen op de kaart
Klassenbezoeken op het gebied rekenen door middel van EDI. Goede instructie en differentiatie.
  • Implementatie Bareka jaar 2
    De leerkrachten van de groepen 4 t/m 6 gaan tijdens de start van het schooljaar bij alle leerlingen de toetsen van Bareka afnemen. Hier ontstaat een rekenmuurtje en deze kan gebruikt worden om verder in te oefenen.
    Daarnaast is ‘De rekenkast ‘aangeschaft. Dit is voor leerlingen die de onderste stenen van het rekenmuurtje niet beheersen. Deze rekenkast bestaat uit de drempelspellen. Groep 3 kan hier ook gebruik van maken, wanneer nodig.
  • Extra aandacht voor de domeinen Verbanden en Getallen

Bovenstaande staat ook in het taal- en rekenbeleidsplan beschreven.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden