Onderwijs

In de klassen zien we veel niveauverschillen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal emotioneel.
Taal- leesproblematiek en achterstanden hierin maken dat wij daarop flink sturen, zodat we alle kinderen gelijke kansen bieden. 
Onze school is een afspiegeling van de samenleving. We leren van en met elkaar, waarin respect voor een ieder voorop staat.
Kijkend naar karakteristiek van de leerlingenpopulatie hebben onze leerlingen behoefte aan:

  • Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer / klimaat;
  • Rijk en uitdagend aanbod waar talenten worden benut;
  • Een aanbod dat tegemoet komt aan de verschillen tussen leerlingen, onderwijs op maat;
  • Een aanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, onderwijs op maat;
  • Aandacht voot taal: m.n. woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen;
  • Rekenonderwijs gestructureerd aanbieden. Een duidelijke strategie en veel herhaling;
  • Een gestructureerde aanpak voor gedragsproblematiek. 
Wat betekent dit voor de leerkracht:
  • Duidelijke regels en afspraken (de vijf gouden regels en de Klazienaveen Methode), goed pedagogisch klimaat (veilig)
  • Rijk en uitdagend aanbod (talige omgeving)
  • Aanbod dat tegemoet komt bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, onderwijs op maat, één strategie, veel herhaling en de leerkracht heeft de leerling goed in beeld
De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
Naast het aanbod van de basisvaardigehden is de ambitie om het motto "Oog voor de wereld" te vergroten. Onze leerlingen hebben handvatten nodig om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid te vergroten om zich in de omgeving te handhaven.

De komende jaren gaan we aan de slag met de volgende prioriteiten:
-Directe instructiemodel. De basis op orde en door middel van het directe instructie model spreken we allemaal dezelfde taal. Door goede, gedifferentieërde en effectieve instructie gaan we de resultaten vand e basisvaardigheden verbeteren en verhogen.
-Taal-leesonderwijs verbeteren. Door een taalrijke en betekenisvolle omgeving te creëren. We zetten in op scholing en begeleiding. Het vergroten van de woordenschat om zo het begrijpend lezen (onder andere de aanpak van Close Reading) te verbeteren. De leesmotivatie van de leerlingen verhogen. We hebben een nauwe samenwerking met bibliotheek Facet om zo de leesresultaten te verbeteren. 
-Rekenonderwijs verbeteren. De basis staat en door middel van een aanpak schoolbreed (afspraken hoe we rekenonderwijs aanbieden) de resultaten verbeteren en verhogen.
-Thematisch werken (Blink Wereld en Blink Lezen) opstarten en een begin maken met een verbinding te leggen met de basisvaardigheden en digitale geletterdheid zodat we geen dubbele dingen doen maar op een uitdagende, afwisselende en leuk manier lesgeven. De talenten van leerlingen benutten en eigenaarsschap creëren bij de leerlingen. 
-Bewegend leren. Door verschillende werkvormen uitdagend, afwisselend en leuk onderwijs te geven waar onze leerlingen bij gebaat zijn.
-Engels als tweede taal van groep 1 t/m 8. We werken vanuit doelen. De Voorschool betrekken bij het Engels. 
-Junior College deelname groep 8. Deze samenwerking gaan we de komende jaren uitbreiden. 
-Muziekonderwijs en creatieve vorming (cultuur) meer structuur geven zodat we leerlingen een duidelijke leerlijn aanbieden.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden