Activiteiten in groep 3 tot en met 8

Activiteiten in groep 3 t/m 8
Ons doel is om alle kerndoelen, die vastgesteld zijn, aan te reiken aan de kinderen. De wijze waarop en met welk materiaal wordt op deze bladzijde toegelicht.

Lezen
In groep 3 beginnen de Leerlingen met de nieuwste versie van de methode “Veilig leren lezen”. Vanaf dit moment wordt er hard gewerkt om de leesvaardigheid te vergroten. Ze leren dat een woord bestaat uit letters en elke dag leren ze weer een nieuwe letter en een nieuw woord.
In de hogere leerja­ren komt de na­druk steeds meer te liggen op het begrijpend- en later ook op het stude­rend lezen.  We hanteren hiervoor de methode Blink Lezen.
Op “obs Klazienaveen” lezen we op school veel voor en we besteden aandacht aan de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleesdagen. Ieder jaar kiezen we een voorleeskampioen die vervolgens meedoet aan de Nationale voorleeskampioenschappen. 

Nederlandse taal en spelling
Naast het leesaanbod is het taalaanbod op onze school een belangrijk item, want een achterstand op het terrein van taal en lezen (de basis van het leren) betekent vaak ook moeite hebben  met het volgen van de andere schoolvakken. De taal- en leesachterstanden blijven de leerlingen lang achtervolgen. Het bemoeilijkt op den duur volwaardig participeren in de samenleving en de kans op werk. “obs Klazienaveen” werkt daarom vanaf groep 4 met de methode “Taalactief”.  In deze methode wordt de woordenschat uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van gedachten, spelling en luisteren naar anderen.
 
Schrijven
Tegelijkertijd met het leren lezen, wordt er ook begonnen met het leren schrijven. De kinderen leren bij het lezen dat er leesletters en schrijfletters bestaan. Elke leesletter wordt meteen ook aangeleerd als schrijfletter. Op “obs Klazienaveen” gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Naast het leren schrijven van de letters worden ook de cijfers aangeboden. 
De eerste maanden oefenen de kinderen in groep 3 het schrijven met behulp van een potlood. Daarna krijgen ze hun vulpen. De methode is voor zowel rechts- als linkshandige kinderen geschikt. Voor sommige leerlingen blijven schrijfletters lastig en leren wij de leerlingen blokschrift aan. 

Rekenen en Wiskunde
We gebruiken de nieuwste versie van de methode "Pluspunt". "Pluspunt” is een realis­tische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dage­lijks leven en niet alleen rijtjes sommen aan­biedt. Eén van de basisprincipes van de methode is dat het kind wordt uitgedaagd om zelf op­los­singen aan te dragen. Hierbij "stuurt" de leer­kracht in de juiste richting.
Aan het einde van ieder blok (om de drie weken) wordt een toets afgeno­men. Naar aanleiding van de toets krijgen de kinde­ren herhalingsstof aangeboden (bij onvol­doende vorde­ringen) of verrijkingsstof (bij vol­doende vorde­ringen). Daarna wordt met de hele groep begonnen aan een volgend blok. 

Blink Wereld
Sinds de start van het schooljaar 2023-2024 werken wij tijdens de zaakvakken (wereldoriëntatie) en techniek met de methode Blink Wereld. De methode deelt het jaar op in 5 centrale thema's. Alle wereldoriëntatie lessen worden aan die thema's gekoppeld. Door te werken in thema's geeft het meer mogelijkheden, komende de 21e-eeuwse vaardigheden aan bod en wordt de onderzoekende houding gestimuleerd.
 
VVN - verkeersmethode.
WE gebruiken de realistische verkeersmethode van VVN veilig Verkeer Nederland). Met theorie en praktijlessen.
In groep 7 doen de kinderen mee aan het schriftelijk- en in groep 8 aan het praktisch verkeerexamen, dat door 3VO landelijk wordt georganiseerd.
Daarnaast maken we gebruik van het activiteitenplan van Veilig Verkeer Nederland en hierin  plannen we verkeers- activiteiten voor de groepen 1 t/m 8.
Door te werken met een goede verkeersmethode en het geven van realistisch verkeersonderwijs zijn we een verkeersveilige school en hebben we het Drents VerkeersLabel (DVL) behaald. Iedere twee jaar wordt de school gekeurd.
Dit label is een Kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Op ons schoolplein ligt een klein stukje verkeersplein en deze gebruiken we voor verschillende activiteiten.
 
Vormingsonderwijs.
Het karakter van onze openbare school komt tot uiting in het openstaan voor alle levensovertuigingen. Het onderwijs is niet politiek of religieus gekleurd.
Wel is er aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Tijdens de lessen wereldoriëntatie maken de leerlingen uit de bovenbouw  kennis met andere culturen en godsdiensten. In de groepen 7 en 8 komt een leerkacht iedere week 45 minuten Vormingsonderwijs geven. 
 
Engels
In groep 1 tot en met 8 wordt het vak Engels gegeven. We werken vanuit doelen voor Engels en genruiken als ondersteuning de methode ‘Take it easy’. 
 
Creatieve vakken, muziek en cultuur
Vanaf groep 3 besteden we aandacht aan de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming.  De lessen muziek worden  ook verzorgd door de eigen leerkracht. We maken gebruik van 1-2-3 zing.
Tijdens Wereldtijd komen veel creatieve vakken samen. 

Het doel van cultuureducatie op school is leerlingen van jongs af aan vertrouwd te maken met cultuur.  Als  kinderen en jongeren tijdens hun hele schoolloopbaan regelmatig in contact komen met het culturele aanbod in hun omgeving, zullen zij in hun latere leven gemakkelijker de stap maken naar concerten, musea of toneelvoorstellingen.
Om de doelstelling van cultuureducatie te bereiken, organiseert onze school culturele activiteiten die aansluiten bij de schoolvakken.
Voor het inrichten en organiseren van deze activiteiten werken wij nauw samen met culturele instellingen. Onze school heeft twee ICC-ers (interne cultuur coördinatoren) zij plannen voor alle groepen leuke culturele activiteiten in. 

Basicly
KInderen willen wij mediawijs maken en ze ict-vaardigheden meegeven. Hiervoor werken we met 1 tot en met 8 aan de lessen van Basicly. Kleuters zijn aan het programmeren en groep 6 is aan het ontwerpen. Iedere groep werkt aan een aantal vaardigheden zodat de leerlingen in groep 8 ict-vaardiger van de basisschool komen. 


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden